Fizikalna terapija podrazumeva lečenje veštačkim i prirodnim fizikalnim modalitetima i terapijskim vežbama. Pored primene u lečenju, fizikalni agensi su značajni i u profilaksi, za sprečavanje oboljenja ili posledica oboljenja i povreda. Primenom u okviru adekvatne doze, koja ne ugrožava integritet tkiva, podstiču se prirodni mehanizmi lečenja, terapija je bezbolna i bez štetnih efekata.

Primenom fizikalne terapije postiže se:

 • smanjenje ili otklanjanje bola;
 • pobolšanje lokalne cirkulacije;
 • regulacija metaboličkih procesa;
 • smanjenje otoka;
 • ubrzanje procesa reparacije i regeneracije tkiva;
 • smanjenje zapaljenskih reakcija,
 • povećanje elastičnosti mekih tkiva;
 • sprečavanje stvaranja ožiljka;
 • sprečavanje i otklanjanje skraćenja mišića i kontraktura;
 • uspostavljanje funkcije oduzetih nerava;
 • motorna reedukacija lokomotornog aparata posle oduzetosti ili dužeg inaktiviteta;
 • poboljšanje koordinacije i uspostavljanje automatizacije pokreta.

Prema obliku energije koja se koristi, fizikalni modaliteti se dele na fototerapijske, elektroterapijske, sonoterapijske, magnetoterapijske, termoterapijske, hidroterapijske i mehanoterapijske.

Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju poseduje savremenu elektronsku medicinsku opremu za sprovođenje kompletne fizikalne terapije. Fizikalno lečenje se sastoji u primeni nekoliko fizikalnih modaliteta sa sinergističkim dejstvom.

Fizikalna terapija se primenjuje u lečenju:

 • reumatoloških oboljenja (zapaljenska i degenerativna oboljenja kičmenog stuba i perifernih zglobova- kuka, kolena, ramena; vanzglobna oboljenja)
 • neuroloških oboljenja (kod neuralgija, neuritisa, radikulopatija, polineuropatija),
 • posttraumatskih stanja (stanja nakon preloma, uganuća, povreda tetiva i ligamenata),
 • bolnih stanja,
 • rana i ulkusa,
 • oboljenja periferne cirkulacije,
 • sportskih povreda.

Nakon pregleda lekara specijaliste, za svakog pacijenta se pravi individualni plan lečenja koji se svakodnevno prilagođava trenutnom objektivnom stanju.

U toku lečenja, vrše se kontrolni pregledi i po potrebi menja terapija u cilju što bržeg oporavka.

Ukoliko pacijent nije u mogućnosti da dođe do nas, ili se ne želi odreći komfora svog doma, pružamo mogućnost kućnih poseta. Medicinski tim, koga čine lekar specijalista, viši ili strukovni fizioterapeut, obaviće pregled i lečenje u vašem domu.

Dekompresiona terapija kičme

Šrot metoda

Kineziterapija

Dijadinamična struja

Eksponencijalna struja

Elektroterapija

Galvanska struja

H struja

Interferentna struja

Laseroterapija

Leduc-ova struja

Magnetoterapija

Parafango terapija

Ruska struja

TENS (transkutana električna nervna stimulacija)

Ultrazvučna terapija